Preuzmi izvorni prilog

Na osnovu članova 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 Statuta Karate saveza Kantona Sarajevo Skupština Saveza je na 9. sjednici održanoj 06.09.2009. godine u Sarajevu  donijela  

P O S L O V N I K

O RADU SKUPŠTINE KARATE SAVEZA KANTONA SARAJEVO  

I  OPŠTE ODREDBE  

Član 1.

Skupština Karate saveza  Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština) kao najviši organ Karate saveza Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Savez), funkcioniše na način utvrđen Statutom Saveza i Poslovnikom o radu Skupštine Saveza (u daljem tekstu: Poslovnik) 

Član 2.

Poslovnikom se regulišu prava i obaveze delegata Skupštine, način sazivanja i odlučivanja na Skupštini. Postupak izbora i imenovanja, kao i druga pitanja od značaja za rad Skupštine. Ako neko od pitanja od značaja za rad Skupštine nije uređeno ovim Poslovnikom, Skupština takva pitanja uređuje zaključkom koji mora biti u skladu sa Statutom i ostalim aktima Saveza.  

Član 3.

Odredbe Poslovnika su obavezne za sve delegate Skupštine i druga lica koja učestvuju u radu Skupštine ili prisustvuju sjednici Skupštine.  

Član 4.

Rad Skupštine je javan, osim ako Skupština iz opravdanih razloga ne odluči drugačije. 

Član 5.

O primjeni odredaba ovog Poslovnika stara se Predsjednik Upravnog odbora, odnosno lice koje vodi sjednicu Skupštine.  

Član 6.

Skupština se sastaje najmanje jednom godišnje. Skupština u pravilu zasjeda u sjedištu Saveza. Upravni odbor Saveza može donijeti odluku da se Skupština održi i van sjedišta Saveza.  

Član 7.

7.1 Ukoliko 1/3 članova Saveza zahtjeva održavanje vanredne Skupštine, Upravni odbor Saveza je obavezan vanrednu Skupštinu održati u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva. Zahtjev se dostavlja preporučenom poštom i treba sadržati razlog zbog kojih se traži održavanje vanredne Skupštine.   

7.2 Vanredna Skupština raspravlja samo o pitanjima zbog kojih je sazvana. Diskusije i odluke vanredne Skupštine imaju jednaku važnost i odgovaraju istim uslovima kao i odluke redovne Skupštine.   
 

II  PRIPREMA I SAZIVANJE SKUPŠTINE  

Član 8.

8.1 Prijedlog dnevnog reda sjednice Skupštine utvrđuje Upravni odbor Saveza. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda Upravni odbor je dužan da vodi računa da u dnevni red budu uvrštena samo pitanja koja su u nadležnosti Skupštine, kao i o tome da se ispoštuju rokovi.  

8.2 Dnevni red obavezno sadrži slijedeće:              

a) Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine;

b) Izvještaj o radu Upravnog odbora;

c) Izvještaj o radu Nadzornog odbora;

d) Finansijski izvještaj;

Član 9.

9.1 Najmanje dvije sedmice prije datuma koji je određen za održavanje Skupštine Upravni odbor će članovima Saveza (registrovani klubovi) dostaviti prijedlog dnevnog reda i materijale za Skupštinu.  

9.2 Poziv sa dnevnim redom se upućuje sredstvima informisanja i drugim organizacijama i licima za ukoliko Upravni odbor smatra da trebaju prisustvovati Skupštini. 

Član 10.

Skupština može razmatrati samo pitanja koja su na dnevnom redu. Izuzetno ukoliko o tome odluče prisutni većinom glasova. Skupština može u dnevni red uvrstiti i pitanje koje nije predviđeno dnevnim redom, ukoliko se radi o zaista hitnom rješenju uz uslov da predlagač ima pripremljen pisani materijal i konkretne prijedloge.  

III  RAD NA SJEDNICI 

Član 11.

Skupštini predsjedava i  radom rukovodi Predsjednik Upravnog odbora Saveza (u daljem tekstu predsjedavajući).  

Član 12.

Predsjedavajući predlaže verifikacionu komisiju koja će prije početka rada utvrditi broj prisutnih delegata (predstavnika). Svaki delegat mora posjedovati ovlaštenje koje je potpisao predsjednik njegove organizacije, izuzev kada je predsjednik ujedno delegat. Na skupštinama na kojima se vrši izbor, na prijedlog predsjedavajučeg bira se izborna komisija, koja vrši prebrojavanje glasova i  izvještava Skupštinu o rezultatima glasanja.   

Član 13.

13.1 Predsjedavajući se stara da rad na Skupštini teče po utvrđenom dnevnom redu i u skladu sa Statutom i ovim Poslovnikom. Članovi Skupštine i ostali prisutni mogu govoriti samo po odobrenju predsjedavajućeg Skupštine.  

13.2 Ukoliko diskusija delegata ili drugog lica nije u skladu sa dnevnim redom, predsjedavajući je dužan da mu oduzme riječ.  

13.3 Predsjedavajući je ovlašten da sa sjednice udalji sva lica koja ometaju normalan rad Skupštine ili da prekine Skupštinu, dok se ne uspostave uslovi za dalji rad.  

Član 14.

Skupština na prijedlog predsjedavajućeg može donijeti odluku da se diskusija vremenski ograniči. Niko nema pravo da diskutanta prekida u diskusiji da mu upada u riječ ili na bilo koji drugi način ometa slobodno izlaganje. Izuzetno kada se diskutant udalji od pitanja koje se raspravlja, ulazi u nepotrebnu opširnost ili svojim izlaganjem vrijeđa i kleveće, predsjedavajući je dužan da ga pozove da se pridržava dnevnog reda. Ukoliko se diskutant ogluši o upozorenje predsjedavajući je dužan da mu oduzme riječ.  

Član 15.

15.1 Svaki diskutant treba u svojoj diskusiji da iznese konkretan prijedlog za rješenje pitanja koje se rješava i da da obrazloženje svog prijedloga.   

15.2 Predlagač ima pravo da prije glasanja odustane od svog prijedloga. Diskutant koji želi da upozori na povredu akata Saveza, ovog Poslovnika ili dnevnog reda ili želi da upozori na netačno iznijete podatke može dobiti riječ preko reda.  

Član 16.

Diskusija po određenom pitanju traje sve dok svi koji žele diskutovati ne završe sa svojim izlaganjem. Izuzetno, ako predsjedavajući smatra da je u toku diskusija sve pojašnjeno može predložiti da se dalje diskusija prekine i da se pristupi donošenju zaključaka odnosno odluka.  
 

IV  ODLUČIVANJE I GLASANJE  

Član 17.

17.1 Po završenoj diskusiji ili prihvaćenom prijedlogu bez diskusije Skupština donosi odluku, zaključak, preporuku i sl. u skladu sa zakonom, Statutom i drugim normativnim aktima Saveza i ovim Poslovnikom.  

17.2 O pitanju koje je na dnevnom redu Skupštine prvo se glasa po redosljedu prijedloga za izmjene i dopune materijala, a zatim o prijedlogu u cjelini.  

Član 18.

18.1 Skupština može punopravno odlučivati ako je prisutna prosta većina delegata Skupštine.

18.2 Broj delegata Skupštine utvrđuje se na osnovu Statuta Saveza, odlukom o sazivanju Skupštine.

Član 19.

Predsjedavajući precizno formuliše odluku ili zaključak o kojem su se usaglasili članovi Skupštine, diktira se u zapisnik nakon čega se pristupa glasanju.  

Član 20.

20.1 Glasanje je javno i vrši se dizanjem ruke ili prozivkom. Predsjedavajući prvo pita ko je "ZA", a zatim ko je "PROTIV" prijedloga, nako toga postavlja pitanje ko je uzdržan.  

20.2 Ukoliko niko nije glasao "PROTIV" smatra se da je prijedlog jednoglasno usvojen.  

20.3 Odluka je punovažna ako se za nju izjasnila prosta većina prisutnih delegata.   

20.4 U slučaju jednakog broja glasova, odlučujući glas daje predsjedavajući. Članovi Upravnog odbora Saveza bez obzira na okolnosti ne mogu glasati. 20.5 Prilikom izbora ili ako su u pitanju stvari od posebnog interesa, i veoma delikatne glasanje može biti tajno ako to zahtjeva većina prisutnih članova Skupštine.  

Član 21.

21.1 Nakon glasanja i prebrojavanja glasova predsjedavajući objavljuje da li je prijedlog prihvaćen ili odbijen.

21.2 Rezultat glasanja se unosi u zapisnik.  

Član 22.

Za realizaciju svakog donijetog zaključka ili odluke određuje se nosioc aktivnosti i rok izvršenja i to se unosi u zapisnik.  

Član 23.

Zapisnik sa Skupštine se dostavlja svim članovima Saveza u roku od 14 dana od završetka Skupštine.  

V  PREKID RADA SJEDNICE SKUPŠTINE  

Član 24.

24.1 Predsjedavajući može odlučiti da se sjednica prekine, ako se u toku sjednice ne mogu rješiti sva pitanja dnevnog reda, ako to zahtjeva većina delegata ili iz drugih opravdanih razloga.

24.2 U tom slučaju odmah se zakazuje nova sjednica Skupštine i utvrđuje termin održavanja.  

VI  ODRŽAVANJE REDA NA SJEDNICI  

Član 25.

Zbog povreda reda na sjednici Skupštine prema učesnicima se mogu izreći slijedeće mjere:  

a) Opomena na red

b) Oduzimanje riječi

c) Udaljenje sa sjednice  

Mjere pod a) i b) izriče predsjedavajući a pod C) Verifikaciona komisija na prijedlog predsjedavajućeg.  

Član 26.

26.1 Opomena na red izriče se za ponašanje kojim se narušava red na sjednici (dobacivanje, glasne upadice i sl.) ili lakše kršenje odredaba ovog Poslovnika.  

26.2 Odluka o oduzimanju riječi za slučajeve iz člana 14. ovog Poslovnika i za teže prekršaje odredaba Poslovnika.  

26.3 Udaljenje sa sjednice izriče se zbog uvreda, klevete, nepoštovanja već izrečenih mjera zbog očiglednog grubog ometanja rada na sjednici.  

26.4 Izrečene mjere važe samo za sjednicu na kojoj su izrečene. Sve izrečene mjere, osim mjere opomene na red unose se u zapisnik.  

Član 27.

Lice prema kojem su izrečene mjere udaljenja sa sjednice, dužno je odmah napustiti prostoriju u kojoj se sjednica održava u protivnom sjednica se prekida do izvršenja izrečene mjere.  

VII  ZAPISNICI   

Član 28.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji treba da sadrži: redni broj sjednice, mjesto i datum održavanja, broj ovlaštenih predstavnika - delegata, predloženi i usvojeni dnevni red, dio diskusije čije unošenje diskutant zahtjeva usvojene odluke, zaključke i sl., vrijeme početka i završetka sjednice i potpis lica koje obradilo zapisnik.  

VIII  FINANSIJSKE ODREDBE  

Član 29.

Troškove pripreme i direktne troškove održavanja sjednice snosi Savez. Troškove delegata i drugih lica pozvanih na sjednicu Skupštine snose organizacije koje oni predstavljaju. Izuzetno od ovoga Upravni odbor Saveza može donijeti odluku da snosi troškove pozvanih gostiju.  

IX  ZAVRŠNE ODREDBE  

Član 30.

Poslovnik o radu Skupštine usvaja Skupština. Tumačenje Poslovnika na sjednici daje  predsjedavajući ili lice koje on ovlasti.  

Član 31.

Izmjene i dopune Poslovnika vrši Skupština na prijedlog Upravnog odbora ili na prijedlog većine delegata Skupštine.  

Član 32.

Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.  

Sarajevo, 10.11.2009. godine                                                                        

                                                UPRAVNOG ODBORA